حکايت

ملاقات تأمل برانگيز ابليس با فرعون
جمعه 24 ارديبهشت 1389 - 1:06:01 PM
  بزرگنمایی:

مي گويند ابليس، زماني نزد فرعون آمد در حاليکه فرعون خوشه اي انگور در دست داشت و مي خورد، ابليس به او گفت: آيا هيچکس مي تواند اين خوشه انگور را به مرواريد خوش آب و رنگ مبدل سازد؟
فرعون گفت: نه.
ابليس با جادوگري و سحر، آن خوشه انگور را به دانه هاي مرواريد تبديل کرد.
فرعون تعجب کرد و گفت: آفرين بر تو که استاد و ماهري.
ابليس سيلي اي بر گردن او زد و گفت: مرا با اين استادي به بندگي قبول نکردند، تو با اين حماقت چگونه دعوي خدايي مي کني؟

پندها: گاهي وقتها يادمان مي رود که چقدر ضعيف هستيم و ادعاهاي بزرگ مي کنيم، گاهي وقتها بندگي خدا يادمان مي رود؛ نگذاريم اين گاه و بيگاهها جمع شوند و ادعاهايمان به جايي برسد و بندگي خدا را فراموش کنيم که سيلي ابليس ما را از خواب غفلت بيدار کند.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب